Innholdet i leiekontrakten

tir. 26 apr.

Denne teksten er ikke gyldig som et dokument, men inneholder det samme som SSNs leiekontrakt.

Disse punktene er tilsvarende punktene i leiekontrakten du som leietaker signerer med SSN som utleier. Disse punktene er ikke gyldige som kontraktsdokument uten resten av leiekontrakten, samt din og SSNs signatur.

Innholdet i denne leieavtalen gjelder fra 1.4.2024.

2. Leietakers aksept av avtalen

 1. Leieavtalen må aksepteres og sendes i undertegnet stand eller signeres elektronisk til utleier innen 3 dager.

 2. Dersom leietaker ikke overholder akseptfristen har utleier rett til å leie boligen til andre.

 3. Tilbakesendt og undertegnet avtale er bindende.

 4. Første husleie må være innbetalt før nøkkel kan utleveres eller at husrommet kan tas i bruk.

3. Forutsetninger for leieforholdet

 1. Leiekontrakten skal dekke leietakers boligbehov i leieperioden.

 2. Forutsetningen for leieforholdet er at leietaker er student ved Universitetet i Sørøst-Norge, Politihøgskolen i Stavern, Fagskolen i Viken (Tinius Olsen i Kongsberg), Fagskolen i Vestfold og Telemark. Leietaker plikter straks å melde fra til utleier om denne forutsetning ikke lenger er til stede. Om leietaker ikke lenger følger sitt studie innen normert studieprogresjon, vil utleier kunne si opp leieforholdet med 3 – tre - måneders varsel.

  Dersom leietaker ikke er registrert student eller har bekreftet studentstatus ved ovennevnte studiesteder, og ikke betaler semesteravgift til SSN, tillegges et månedlig gebyr pålydende kr 1 000,- for hele leieperioden. Ved forespørsel om bekreftet studierett, må student oversende denne innen gitte frister.

4. Leieforholdets varighet

 1. Leieavtalens varighet er regulert i avtalens pkt. 1.

 2. Leietaker plikter å signere et mottatt tilbud om ny tildeling av ny kontrakt eller melde utflytting innen 3 mnd før den gjeldende kontrakten utløper. Overholdes ikke fristen kan boligen bli tildelt en annen søker. 

 3. I kontraktsperioden kan leieforholdet sies opp av leietaker med en oppsigelsesfrist på 3 - tre – måneder regnet fra den siste dag i måneden.

 4. Oppsigelsen registreres via Min side. I oppsigelsesmeldingen skal ny adresse oppgis.

 5. Dør leietaker, har både dødsboet og utleier rett til å si opp kontrakten med lovlig frist jfr. Husleieloven §9-10.

5. Husleien

 1. Leietaker er forpliktet til å betale husleie iht. kontrakt for hele leieperioden. Uteblitt faktura gir ikke fritak for betaling.

 2. Husleien betales senest den 1. i hver måned. Det betales en måned på forskudd. Forfaller leien på en lørdag eller søndag, en helligdag eller den 1. eller 17. mai forskyves forfallsdagen til den nærmeste påfølgende virkedag. Leietaker er ansvarlig for husleien fra den dag leieforholdet tar til å gjelde jfr. pkt. 1, selv om leietaker flytter inn på et senere tidspunkt.

 3. Ved forsinket betaling påløper purregebyr.

 4. Leietaker plikter å betale husleie fra leieforholdets start jfr. pkt. 1. Dersom overleveringen har skjedd før datoen for leieforholdet starter plikter leietaker å betale fra et tidligere tidspunkt. Ved oppsigelse fra leietaker eller utleier løper betalingsplikten ut oppsigelsestiden, uansett om leietaker har fraflyttet på et tidligere tidspunkt.

6. Overlevering

 1. Leiekontrakten faller bort hvis boligen blir ødelagt av brann eller annen hendelig begivenhet, likegyldig om det skjer før eller etter at leietaker har overtatt boligen.

 2. Boligen kan ikke overleveres leietaker før første husleien er betalt, kontrakten signert og øvrige vilkår i pkt. 3 er oppfylt.

 3. Nøkkel til boligen kan hentes fra klokken 13:00 den dagen leieforholdet starter. Dersom leieforholdet starter fra og med en lørdag, søndag eller en helligdag kan innflytting først skje nærmeste påfølgende virkedag fra kl. 13:00. Gjelder ikke boliger der leietaker kan låse seg inn via Min side.

 4. Dersom leietaker uten særskilt avtale har unnlatt å overta boligen 7 dager etter avtalt start for leieforholdet jfr. pkt. 1, har utleier rett til å heve kontrakten og tildele boligen til en annen boligsøker. Leietaker må i så tilfelle påregne å erstatte utleiers økonomiske tap med inntil 3 - tre - måneders husleie. Dersom ny leietaker tildeles samme bolig i oppsigelsestiden opphører tidligere leiers økonomiske ansvar fra den dato ny leietaker trer inn i avtalen.

 5. Ved forsinket overlevering fra utleier, kan leietaker fastholde avtalen jfr. Husleieloven § 2-9 eller kreve/erstatte sitt direkte tap jfr. § 2-13. Er forsinkelsen vesentlig kan leietaker heve kontrakten jfr. § 2-12.

7. Bytte av bolig og overflytting

 1. Leietaker kan søke utleier om overflytting til en av utleiers andre studentboliger. Alle økonomiske forpliktelser fra tidligere leieforhold må være oppgjort. Det vil bli belastet husleie for begge boliger i den perioden begge boligene disponeres, dvs. det må beregnes minimum 7 - sju - dager med dobbelt leie.

 2. Ved større oppussingsarbeider og rehabilitering kan leietaker i kontraktsperioden bli pålagt å flytte over til annen passende bolig som utleier disponerer. Utleier skal gi skriftlig melding om slik overflytting med 3 - tre -måneders varsel.

 3. Studentsamskipnaden har også i andre tilfeller der det foreligger saklig grunn; så som brann, skader på husrommet, salg av boligen e.l. rett til å pålegge leietaker å flytte til annen passende bolig.

8. Boligens stand ved overlevering

 1. Boligen som tildeles leietaker skal være rengjort og i ordentlig stand jfr. husleieloven § 2-2. Leietakere som bor i fellesskap har selv ansvar for renhold av felles kjøkken/bad/ganger/trapper. Utleier garanterer derfor ikke renhold av disse ved innflytting.

 2. Reklamasjon om eventuelle avvik/feil i boenheten må fremsettes innen 3 dager etter at leietaker oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvis mangelen ikke meldes inn til SSN, vil leietaker stå erstatningsansvarlig for utbedring av avviket/feilen i etterkant. Leietaker gir samtidig utleier, eller den utleier bemyndiger rett til adgang til boligen inntil avviket/feilen er utbedret. Ellers taper leietaker sin rett til å gjøre avviket gjeldende.

 3. Reklamasjon skal meldes inn via Min side, og det skal opplyses om hva som kreves rettet. Ved feil / mangler kan leietaker kreve retting, prisavslag og / eller erstatning jfr. Husleieloven § 2. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Ved vesentlig mislighold kan leietaker heve avtalen.

9. Utleiers plikter i leieperioden

 1. Alt innvendig og utvendig vedlikehold av boligen og eiendommen for øvrig er utleiers ansvar. Det påhviler utleier å holde boligen i tilsvarende stand som ved overleveringen, med fradrag av alminnelig slitasje og elde.

 2. Utleier har plikt og rett til med jevne mellomrom å inspisere renhold av felles kjøkken/bad/ganger/trapper. Utleier kan utbedre renhold på nevnte områder når krav om utbedring, etter gitt varsel, ikke er etterkommet. Utleiers reelle kostnader for dette arbeidet belastes leietakerne.

 3. Utleier eller den utleier bemyndiger skal påse at ro og orden blir overholdt.

 4. Dersom det oppstår feil eller mangler i leieperioden, kan leietaker gjøre gjeldende krav som nevnt i pkt. 8, jfr.Husleielovens § 5-7. Leietakers reklamasjon på feil/mangler anses som et samtykke til at utleier foretar befaring/utbedring så snart som mulig; hovedsakelig på hverdager mellom 08:00-16:00. Ved befaring/utbedring skal utleier søke å ivareta leietakers behov.

10. Leietakers plikter og ansvar - forandring av boligen

 1. Leietaker plikter å behandle boligen og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet.

 2. Leietaker har medansvar for vask av felles kjøkken/bad/ganger/trapper en gang per uke. Det forventes også at det gjøres daglig rengjøring etter bruk av fellesarealer som felleskjøkken, fellesrom o.l. Utleier kan utbedre renhold på nevnte områder når krav om utbedring eller gitt varsel ikke er etterkommet. Kostnadene for dette arbeidet belastes beboerne jfr. pkt 9 (2).

 3. Leietaker skal ikke opptre på en slik måte at andre beboere har grunn til å føle seg truet. Leietaker plikter å vise hensyn overfor de andre beboerne, blant annet ved å respektere deres arbeids- og nattero. Vesentlig brudd på disse reglene kan føre til at utleier velger å avslutte leieforholdet jfr. pkt 14 (2).

 4. Leietaker plikter å rette seg etter det til enhver tid gjeldende boligreglement, samt gjøre seg kjent med bygningens branninstruks og innrette seg etter denne. Ved manglende avstilling av unødige alarmer, vil leietaker bli belastet merkostnaden fra det lokale brannvesenet.

 5. Leietaker plikter å delta på obligatoriske beboermøter, brannøvelser o.l. samt lese all informasjon som kommer fra SSN gjennom leieperioden.

 6. Boligen må ikke benyttes til annet enn boligformål.

 7. Når forholdene krever at det må foretas inspeksjoner, ettersyn, vedlikeholdsarbeid, reparasjoner, fornyelser og kontroll under leieforholdet må leietaker akseptere at utleier, eller den utleier bemyndiger, skaffer seg tilgang til boligen. Leietaker skal varsles i forkant før planlagt aktivitet. Det gis nærmere regler om dette i boligreglementet.

 8. Leietaker plikter straks å melde fra til utleier dersom leietaker oppdager skade som må utbedres uten opphold, inklusive skadedyr jfr. Husleielovens § 5-5. Leietaker plikter også å gjøre det som er nødvendig for å avverge økonomiske tap for utleier som følge av slike skader. Er leietaker ikke ansvarlig for skaden, kan leietaker kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltak og en rimelig godtgjørelse for utført arbeid. Andre skader på eiendommer plikter leietaker å sende melding om uten unødig forsinkelse.

 9. Dersom leietaker lar være å gi melding som nevnt over, kan leietaker tape eventuelle rettigheter og være ansvarlig for det tap skaden påfører utleier.

 10. Leietaker må ikke uten tillatelse fra utleier fjerne hvitevarer, møbler og annet inventar fra boligen; montere annen lås; eller foreta malingsarbeider eller annen oppussing. Det er ikke tillatt å tilføre hvitevarer eller montere antenne/parabol uten tillatelse fra utleier.

 11. Leietaker plikter å holde boligen forsvarlig oppvarmet i leieperioden.

 12. Det er kun tillatt å koble til elektronisk utstyr som har EU standard (merket med CE eller N). Det er ikke tillatt å benytte skjøteledninger på apparater som trekker mer enn 800W. Alt medbrakt elektrisk utsyr tilkobles på eget ansvar. Leietaker er ansvarlig for alle problemer og eventuelle skader som har skyld i bruk av eller feil ved leietakerens eget utstyr.

 13. Det er ikke tillatt å lade el-sparkesykkel o.l.inne på boenheten. El-sparkesykler o.l må parkeres/oppbevares i sykkelbod. 

 14. Oppbevaring og bruk av farlige gjenstander, våpen, etterlikninger av våpen, herunder luftgevær, softguns eller lignende er ikke tillatt.

11. Leietakeres erstatningsansvar

 1. Leietaker må erstatte all skade på utleiers eiendom, enten den er selvforskyldt eller skyldes leietakers husstand, fremleier eller andre som leietaker har gitt tilgang til boligen eller annen del av utleiers eiendom.

 2. Leietaker er ikke ansvarlig for skader eller mangler som skyldes alminnelig slitasje og elde.

12. Fremleie/husstandsmedlemmer

 1. Fremleie eller opptak av medlemmer i husstanden er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra utleier. Godkjenning kan nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommende person tilsier det.

 2. Det er ikke tillat å ha andre personer boende i sin enhet utover de regler som er satt for besøk i boligreglementet.

 3. Fremleie ved midlertidig fravær kan nektes dersom utleier tilbyr seg å disponere boligen under leietakers fravær og leietaker gis rett til å ta i bruk boligen etter fraværet. Leietaker plikter å gjøre fremleier kjent med de regler som gjelder i leieforholdet og er overfor utleier ansvarlig for at disse overholdes.

 4. Leietaker er i fremleieperioden ansvarlig overfor utleier for at husleie og tilleggsytelser blir betalt i rett tid, eventuelle skader på boligen, inventar og eiendommen for øvrig jfr. pkt. 10. Leietaker kan ikke ta høyere husleie av fremleietaker enn den til enhver tid gjeldende husleie for boligen.

13. Dyrehold

 1. Dyrehold er ikke tillatt.

 2. Dersom leietaker har gode grunner for å holde dyr, skal begrunnet søknad om dette sendes utleier slik at utleier kan vurdere om betingelsene for dyrehold er oppfylt, herunder undersøke følgene av dyrehold på eiendommen.

 3. Dyrehold tillates under enhver omstendighet ikke dersom dette medfører ulempe for utleier eller øvrige brukere/leietakere på eiendommen. Leietaker kan ikke holde dyr før utleiers skriftlige tillatelse foreligger. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom ulemper som nevnt skulle oppstå.

14. Leietakers kontraktsbrudd - utkastelse

 1. Blir leie eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 14 - fjorten - dager etter at varsel har funnet sted på eller etter forfallsdag, vedtar leietaker at tvangsfravikelse ("utkastelse") kan skje uten søksmål etter tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav a). Flytter ikke leietaker når leietiden er ute, kan tvangsfravikelse skje uten søksmål etter tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3 ledd, bokstav b).

 2. Besittelse/bruk av ulovlige rusmidler både i boligen og på eiendommen kan føre til tvangsfravikelse (utkastelse), og leiekontrakten kan heves dersom det medfører vesentlig mislighold av leiekontrakten fra leierens side. Jfr Husleielovens § 9-9.

 3. Gjør leietaker ellers noe vesentlig brudd på leiekontrakten, kan leiekontrakten heves jfr. Husleielovens § 9-9.

Vesentlig brudd på leiekontrakten foreligger blant annet dersom:

a. leietaker vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leiekontrakten.

b. leietaker tross skriftlig advarsel fra utleier i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleier, eiendommen eller øvrige brukere.

c. leietaker uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra utleier ikke bringer forholdet til opphør.

d. leietaker uten å ha rett til det bruker boligen på en annen måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig advarsel fra utleier ikke bringer forholdet til opphør

e. leietaker for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leiekontrakten til opphør.

Dersom leietaker i disse tilfellene ikke frivillig fraflytter boligen, kan leietaker bli tvangsutkastet av boligen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav d).

Dersom leietaker utfører hærverk eller påfører skade på eiendommen, har utleier rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning.

Leietaker som flytter etter tvangsfravikelse eller krav fra utleier på grunn av mislighold, plikter å betale husleie for den tid som er igjen av kontraktsperioden, eventuelt med fradrag av det utleier får av inntekter ved ny utleie. Leietaker er også ansvarlig for de omkostninger som tvangsfravikelse, søksmål og eventuell rydding i tilfelle fører med seg.

15. Utleiers kontraktsbrudd

 1. Leietaker som i henhold til leieavtalens pkt 2 har akseptert leieavtalen, men som ikke får stilt bolig til disposisjon permanent eller midlertidig fra den dag leieforholdet tar til å gjelde, kan kreve at utleier dekker alternativ tilsvarende bolig.

 2. Mangler eller skader som leietaker har påpekt ved innflytting, innen 3 dager, ref pkt. 8 punkt 2, plikter utleier å utbedre uten ugrunnet opphold.

 3. Skyldes mangelen at det pågår vedlikeholdsarbeid, eller at det er gode grunner for mangelen, har utleier rett til å avhjelpe mangelen midlertidig selv om dette gir en dårligere, men likevel akseptabel løsning for leietaker.

 4. Etterkommer ikke utleier leietakers krav om utbedring, eller kan mangelen ikke avhjelpes eller utbedres som nevnt ovenfor, kan leietaker heve avtalen med mindre mangelen må regnes som uvesentlig.

 5. For den tid boligen lider av en mangel som ikke må anses som uvesentlig, og som det er sendt skademelding på, kan leietaker kreve et forholdsmessig prisavslag eller erstatning. For det tilfellet at leietaker ikke får medhold i sitt krav om prisavslag eller erstatning kan leietaker anke avslaget til utleier. Anken sendes til utleier og skal være postlagt eller levert til utleiers kontor senest 6 - seks - dager etter at leietaker har mottatt avslaget.

16. Fraflytting

 1. Når leietiden er utløpt skal leietaker levere boligen med tilbehør, og eventuelt tilhørende bod, tilbake til utleier i samme stand som da den ble overtatt, bortsett fra forringelse som følger av elde og alminnelig slitasje og de mangler utleier selv plikter å utbedre.

 2. Boligen skal være grundig rengjort i henhold til utsjekksrutine og vaskeinstruks før nøkkel leveres.

 3. Dersom utsjekk er underkjent, utløses et gebyr for manglende vask. Se vår gjeldende prisliste for nærmere informasjon.

 4. På flyttedagen skal leietaker ha flyttet ut, og levere nøkkel til SSN innen kl. 10.00. Dersom utflyttingsdagen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, må leietaker sørge for å levere nøklene i en av våre lokale dropbokser/kasser på campus. Boligen vil bli kontrollert av utleier eller den utleier bemyndiger i henhold til avtale for utsjekk. Dersom ikke nøkler leveres til avtalt tid blir leietaker belastet for leie frem til leietakers bruk opphører.

 5. Ved overlevering av nøkkel før kontraktslutt, og der nøkkel er levert på en måte som anses av SSN som en avslutning på leieforholdet, anses nøkkel som innlevert og utleier kan fritt disponere boligen. Jmf husleieloven § 10-2.

 6. Ved oppsigelse skal leietaker rapportere eventuelle feil og mangler i boligen til utleier. Meldingen skal sendes inn på samme tidspunkt som oppsigelsen registreres, og eventuelle senere oppståtte feil eller mangler meldes inn fortløpende til utleier. Vaktmester eller den SSN bemyndiger vil foreta kontroll av boligen 5-8 uker før dato for utflytting. Tidspunkt for kontroll vil bli formidlet per e-post eller SMS senest 2 dager før kontrollen gjennomføres.

 7. Manglene som leietaker ikke har utbedret kan utleier utbedre på leietakers bekostning. Krav i denne sammenheng skal utleier gi leietaker skriftlig melding om senest en måned etter fraflyttingsdagen.

 8. Leietaker er erstatningsansvarlig ihht husleieloven. § 5-8, dersom det ved fraflytting viser seg å være skader og / eller mangler som:

  a) leietaker verken har varslet om ved innflytting, eller senere har påklaget slik som foreskrevet i § 10 (7).

  b) leietaker ikke kan dokumentere at han ikke er erstatningsansvarlig ihht pkt. 11 (1).
  c) manglene ikke skyldes vanlig slitasje og elde.

 9. Når leietaker fraflytter boligen er han forpliktet til å ta med alle sine eiendeler. Dersom det ved fraflytting likevel finnes løsøre i boligen som antas å tilhøre leietaker eller noen i hans husstand, skal utleier for leietakers regning oppbevare dette. Rent skrot kan likevel kastes umiddelbart. Medfører omsorgsplikten arbeid kan utleier kreve rimelig betaling for dette. For øvrig vises til husleieloven § 10-4.

17. Verneting

 1. Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

18. Forholdet til husleieloven

 1. Denne avtalen gjelder utleie av bolig som skal brukes av personer med spesielt boligbehov av midlertidig karakter jfr. Husleielovens § 11-2.

 2. Reglene i husleielovens § 11-2 gir leietaker færre rettigheter enn ved leie av annen bolig. I den utstrekning ikke annet er avtalt kommer Husleieloven av 26.3.1999 nr. 17 til anvendelse på leieforholdet.

Leietaker og utleier er kjent med og vedtar alle punktene i denne avtalen med vedlegg.

Leietaker plikter å sette seg inn informasjon på våre nettsider vedrørende boligreglement, generell informasjon, gebyrer og retningslinjer ved betaling av husleie. Leietaker vil få et underskrevet eksemplar av kontrakten.

19. Angrefrist

 1. Leietaker har rett til å gå fra denne leieavtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelsen uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av leieavtalen. Standardisert skjema for bruk av angrerett (skjema for bruk av angrerett), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten (skjema for opplysning om angrerett), er vedlagt denne avtalen.

 2. Leietaker forhåndssamtykker til at levering av tjenesten har begynt ved tiltredelse av leieforholdet. Ved undertegnelse på denne avtalen erkjenner leieren at angreretten vil gå tapt når leieforholdet tiltres, jf. Angrerettloven § 22 bokstav c.

20. Behandling av personopplysninger

Informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med leieforholdet finnes i SSNs personvernerklæring.

Leietaker kan også få personvernerklæringen i papirform på SSNs kontor.