Søknadsskjema - studentmidler

Nedenfor finner du søknadsskjema for å søke om midler til din studentforening eller ditt tiltak.

Søknad om studentmidler

Budsjett eller andre relevante filer for din/deres søknad må også lastes opp sammen med søknaden. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Før du leverer søknaden er det lurt å lese retningslinjer for studenttilskudd.

Du får tilsendt en kopi av din registrerte søknad per e-post som bekreftelse på at vi har mottatt din søknad.


Budget or other relevant files for your application must also be uploaded. Uncomplete applications will not be processed. 

Before you send in the application, we recommend you to read the guidelines.

You will get a copy of your registrated application on e-mail as a confirmation.


1. Informasjon om søker / Information about applicant:

2. Beskrivelse av arrangementet/tiltaket det søkes støtte til / Description of the event/activity :
 

3. Budsjett for tiltaket/arrangementet / Budget for the event/activity:

4. For utbetaling av tilskudd / For payment of grant: