Søk om studentmidler!

Har du lyst til å starte en aktivitet på din campus? Da kan du søke om penger!

SSN Studentmidler

Studentmidlene skal være med på å bidra til å få gjennomført studentrettede aktiviteter. Disse midlene deles ut for å stimulere til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø, fortrinnsvis på tilknyttede campus.

Søknadens innhold

For å kunne søke om støtte må aktivitetene være drevet av studenter og være for studentene ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet SSN. Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til, med en orientering om søkerens tilknytning til SSN. I tillegg må den inneholde en forklaring på hvordan tiltaket bidrar til å realisere formålet med støtteordningen, samt et budsjett for tiltaket det søkes midler til.

Frister

Budsjettrammene for tilskuddsordningen fastsettes av styret i SSN hvert år. Disse midlene fordeles fire ganger i året; to i høstsemesteret og to i vårsemesteret.

Fristene for innsending av søknader er henholdsvis:

Frister:
HØST: 15. september/15. november
VÅR: 15. februar/15. april
SØK:

Støtteordningen gjelder ikke:

•    Aktiviteter som kan virke ekskluderende, for eksempel internt i foreninger/organisasjoner, eller mellom utvalgte foreninger/organisasjoner.
•    Søknader hvor en stor del av søknadssummen skal brukes på foreningens/organisasjoners egne aktive, som for eksempel honorar/lønn eller mat og drikke
•    Aktiviteter utenfor tilknyttede campus mottar som regel ikke støtte, men særegne arrangementer som ikke kan gjennomføres ved campus, kan få tildeling på særskilt grunnlag.
•    Tiltak innenfor rammen av undervisning, som prosjekter, ekskursjoner og studieturer relatert til studieprogram eller emner. 
•    Alkohol eller andre rusmidler.
•    Transport/reiseutgifter.

Klage på vedtak

En eventuell klage på vedtak må fremmes skriftlig innen en måned etter at vedtaket er fattet. Klagen sendes til tilskudd@ssn.no. Klageinstans er Studentsamskipnadens administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger til å behandle klagesaker.

Tilskuddet må tilbakebetales i sin helhet, dersom det ikke er brukt i samsvar med søknaden.


Tildelingene vil bli prioritert etter hvilken grad tiltakene oppfyller formålet, etter en skjønnsmessig vurdering.

Artikkeltips:

Les om hva som settes i gang rundt på ulike campus, takket være studentmidler!

Les gjerne hva vår rådgiver for studentorganisasjoner ser etter i en god søknad!

Les om Kongsberg-student Erlend Blom som laget app for Kongsbergstudentene med støtte fra SSN.

Søknadsskjema for tilskudd finner du her: Søknadsskjema studentmidler.