Søk om studentmidler!

Har du lyst til å starte en aktivitet på din campus? Da kan du søke SSN om penger! Vi deler nemlig ut studentmidler til aktiviteter av og for studenter i Sørøst-Norge.

SSN Studentmidler

Studentmidlene skal være med på å bidra til å få gjennomført studentrettede aktiviteter. Disse midlene deles ut for å stimulere til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø, fortrinnsvis på tilknyttede campus.  

Frister

Budsjettrammene for tilskuddsordningen fastsettes av styret i SSN hvert år. Disse midlene fordeles fire ganger i året; to i høstsemesteret og to i vårsemesteret.

Fristene for innsending av søknader er henholdsvis:

Frister:
HØST: 15. september/15. november
VÅR: 15. februar/15. april 
Søk:

Søknadens innhold

For å kunne søke om støtte må aktivitetene være drevet av studenter og være for studentene ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet SSN.

Søknaden må inneholde:

  • En beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til.
  • En orientering om søkerens tilknytning til SSN.
  • En forklaring på hvordan tiltaket bidrar til å realisere formålet med støtteordningen. 
  • Et budsjett for tiltaket det søkes midler til.

Dele utstyr!

Når du sender inn din søknad samtykker du til at SSN kan videreformidle e-postadressen din til andre som søker om det samme, slik at mest mulig utstyr kan deles.

Vårt mål er å bidra til et det finnes et rikt utvalg av aktiviteter med tilhørende utstyr på alle campuser. For å oppnå dette ønsker vi at flest mulig kan dele på utstyr som kjøpes inn på de forskjellige campusene, slik at vi heller kan fordele midlene på ulike aktiviteter. 

Støtteordningen gjelder ikke:

  • Aktiviteter som kan virke ekskluderende, for eksempel internt i foreninger/organisasjoner, eller mellom utvalgte foreninger/organisasjoner.
  • Søknader hvor en stor del av søknadssummen skal brukes på foreningens/organisasjoners egne aktive, som for eksempel honorar/lønn eller mat og drikke.
  • Aktiviteter utenfor tilknyttede campus mottar som regel ikke støtte, men særegne arrangementer som ikke kan gjennomføres ved campus, kan få tildeling på særskilt grunnlag.
  • Tiltak innenfor rammen av undervisning, som prosjekter, ekskursjoner og studieturer relatert til studieprogram eller emner.
  • Alkohol eller andre rusmidler.
  • Transport/reiseutgifter.

Klage på vedtak

En eventuell klage på vedtak må fremmes skriftlig innen en måned etter at vedtaket er fattet. Klagen sendes til [email protected]. Klageinstans er Studentsamskipnadens administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger til å behandle klagesaker.

Tilskuddet må tilbakebetales i sin helhet, dersom det ikke er brukt i samsvar med søknaden.

Tildelingene vil bli prioritert etter hvilken grad tiltakene oppfyller formålet, etter en skjønnsmessig vurdering.


Har du en idé til en aktivitet som er spesielt knyttet til bærekraft eller miljø? Søk om pengestøtte fra Miljøfondet!

 På Min USN finner du en oversikt over lag og studentforeninger ved USN.