Generalforsamling Studentsamfunnet i Drammen

Ønsker du å endre hverdagen for studentene? Vil du bidra til å bygge et studentsamfunn? Føler du at du kan gjøre en bedre jobb enn hva som er gjort? Eller vil du lage neste års Fadderuke?
NÅ HAR DU SJANSEN!
Det er på tide med Generalforsamling, og alle våre verv skal velges på nytt.
Generalforsamlingen vil bli holdt på Campus, rom A6508!
Det er viktig at du trykker "skal" på dette eventet slik at vi vet hvor mye Pizza vi trenger! Skriv en melding til oss om du ønsker vegetar eller om du trenger glutenfritt
Får du ikke møtt opp selv? Fortvil ikke! Send oss, eller en venn, en melding med hvilket verv du ønsker og noen ord om deg selv, så skal vi sørge for at dette blir lest opp og du får deltatt!
Vi kommer og til å stå på stand i tiden frem mot generalforsamlingen, så snakk med oss om du lurer på noe!
Her er vervene som skal velges:

Hovedstyret Studentsamfunnet i Drammen;

Leder:
Leder for Studentsamfunnet i Drammen har det overordnet ansvar for alle undergrupper og dets medlemmer. Leder er forpliktet til å fordele ansvar til sine styremedlemmer og undergrupper, og delegere oppgaver. Lederen har det overordnede ansvaret for alle avtaler som er opprettet med andre samarbeidspartnere og at disse ikke misbrukes. Leder skal være nærmeste kontakt til store samarbeidspartnere, som SSN, USN og evt. andre. Leder skal godkjenne alle pressemeldinger som omhandler Studentsamfunnet i Drammen, i samarbeid med PR-ansvarlig. Leder er forpliktet til å ha oversikt over økonomien til Studentsamfunnet i Drammen, i samarbeid med nestleder, og skal godkjenne alle budsjetter fra understyrer. Leder skal, i samarbeid med nestleder og leder i Drammen Studentidrettslag årlig utvikle et felles budsjett for de to organisasjonene.
Leder har stemmerett. Ved eventuell tvist, har leder én stemme til.

Nestleder:
Nestleder skal ha en støttende og rådgivende funksjon overfor lederen. Nestleder er også økonomiansvarlig og skal utarbeide årets budsjett, og fordele midlene utover undergruppene sammen med leder. Nestleder har også ansvar for å finne eventuelle nye økonomiske samarbeidspartnere. Ansvaret kan økes, hvis dette delegeres fra leder av Studentsamfunnet i Drammen. Nestleder skal, i samarbeid med leder og leder i DSI årlig utvikle felles budsjett for de to organisasjonene. Nestleder har stemmerett.
Styremedlem/Arrangementsansvarlig x3-5:
Arrangementsansvarlige har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementer som undergrupper ikke har ansvar for. Dette kan være konserter, fester, quiz, turer o.l. De har alle stemmerett.

Styremedlem/PR-ansvarlig:
PR-ansvarlig har ansvaret, sammen med leder, å sikre at Studentsamfunnets omdømme i lokalsamfunnet er positivt. PR-ansvarlig har også ansvar for å utarbeide studentdealer med andre samarbeidspartnere, og ha en kontinuerlig dialog med allerede eksisterende samarbeidspartnere. PR-ansvarlig har stemmerett.

Studenthusansvarlig:
Studenthusansvarlig jobber aktivt mot det kommende studenthuset og støtter ellers opp under de andre vervene i hovedstyret.

Fadderstyret:
Fadderstyret er en undergruppe i Studentsamfunnet i Drammen. Fadderstyret plikter å bistå hovedstyret i Studentsamfunnet i Drammen ved behov

Fadderstyreleder:
Fadderleder skal være mellomleddet mellom hovedstyret i Studentsamfunnet i Drammen og medlemmene i faddergruppa, samt alle påmeldte faddere. Leder skal også være mellomledd mellom Universitetets administrasjon og resten av fadderstyret i Studentsamfunnet i Drammen. Leder har et overordnet ansvar for fadderuken. Leder skal påse at uken gjennomføres etter satte regler, budsjettet ikke overskrives, og at informasjon ang fadderuken kommer ut til studentene. Leder er forpliktet til å fordele ansvarsområder hos styremedlemmene, og delegere ansvaret for gjennomføringen av uken. Leder er pliktet til å inkludere alle i fadderstyret, samt leder av Studentsamfunnet i Drammen, i store avgjørelser. Fadderstyreleder sitter også i hovedstyret i Studentsamfunnet i Drammen, og har stemmerett.

Nestleder:
Nestleder i faddergruppa skal ha en støttende og rådgivende funksjon ovenfor lederen. Nestleder i faddergruppa skal være stedfortreder for leder i de situasjoner det trengs. Nestleder kan pådra seg mer ansvar, hvis dette delegeres fra leder. Nestleder har stemmerett i fadderstyret.

Økonomiansvarlig:
Økonomiansvarlig i fadderuken skal ha hovedansvar med leder over økonomien og sammen utarbeide et budsjett som skal godkjennes av leder i hovedstyret. Videre er det økonomiansvarlig som skal føre regnskap og ha kontroll på all økonomi. Økonomiansvarlig har stemmerett i viktige avgjørelser i fadderstyret.

2 styremedlemmer:
Faddergruppens styremedlemmer skal understøtte lederen med planlegging og gjennomføring av fadderuken. Styremedlemmer har stemmerett i viktige avgjørelser i faddersyret.

Revy:

Revysjef:
Revysjefen skal være mellomleddet mellom hovedstyret i Studentsamfunnet i Drammen og revyens deltakere. Revysjefen har hovedansvar for oppsettingen av revyen, og er pliktet til å opprette stillinger og delegere ansvar blant revyens øvrige deltakere. Revysjefen er pliktet til at budsjettet overholdes.
Alle beslutninger skal gjennomføres med både revysjef og inspisient til stede. Revysjef har også ansvar for å rapportere til nestleder av hovedstyret om fremgang hver 3. Uke.

Inspisient:
Inspisienten er revysjefens høyre hånd i revyprosessen. Inspisienten skal ha en støttende og rådgivende funksjon for revysjefen. Inspisienten er pliktet til enhver tid å ha oversikt over hva som foregår i prosessen, og trår inn ved eventuell fravær av revysjef. Inspisienten har det økonomiske hovedansvaret i revyen og skal sørge for at budsjettet føres.

Tid

ons. 17. november - 16:00

Hvor

Papirbredden
Drammen
Meld deg på