Frist 1.2: Søk om helserefusjon nå!

Studentsamskipnaden ønsker å bidra positivt til studenters livskvalitet og har et tilbud om refusjon av helseutgifter – tilpasset studenters behov.

Helserefusjoner

I januar 2018 er retningslinjene revidert, og de nye retningslinjene gjelder for utgifter datert etter 1.1.2018, mens de gamle gjelder for alle utgifter datert før 31.12.2017.

NB! Dersom du allerede nå ønsker å søke om helserefusjon for vårsemesteret 2018, må vi be deg vente til 1.2.2018, da et nytt søknadsskjema er underveis og vil være tilgjengelig fra 1.2.2018. 

Kontakt
Søk nå
Søknadsskjema
frister
Vårsemester: 1. august samme år (utgifter fra 1/1 – 30/6)
Høstsemester: 1. februar påfølgende kalenderår (utgifter fra 1/7 – 31/12)

Retningslinjer til og med 31. desember 2017

Retningslinjer for refusjon av helseutgifter, gyldige fra 1. januar 2018:

Studenter som i studieåret får betydelige utgifter til helse/tannhelse som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra SSN. Ordningen gjelder studenter som kan fremvise gyldig studentbevis og/eller kvittering for betalt semesteravgift fra en av utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Man kan kun søke om refusjon av utgifter som allerede har påløpt, i inneværende semester. Det kan kun søkes om støtte til:

1. Tjenester som omfatter innbetalte egenandeler som føres under HELFOS egenandelstak 1

Egenandeler fra:

 • Lege
 • Psykolog
 • Poliklinisk behandling (sykehus)
 • Medisiner på blå resept
 • Pasientreiser
 • Røntgenundersøkelser

2. Tjenester som omfatter innbetalte egenandeler som føres under HELFOS egenandelstak 2

Egenandeler fra:

 • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med/er ansatt i kommunen (spør fysioterapeut selv om de har en slik avtale).
 •  Enkelte former for tannsykdommer/tilstander som påvirker tannhelsen (anomalier/periodontitt).
 • Opphold ved offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.
 • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Behandlere med refusjonsavtale rapporterer inn til HELFO hva du har betalt i egenandeler. Når du har oppnådd frikort får du dette automatisk tilsendt i posten.

Du får oversikt over dine innbetalte egenandeler ved å gå inn på www.helsenorge.no. Her må du logge deg inn på «min helse» hvor du finner all relevant informasjon. Oversikten over innbetalte egenandeler skal legges ved søknaden etter besøk hos behandlere under punkt 1 og 2. Husk at denne oversikten også må vise ditt navn.

3. Andre helseutgifter

 • Psykolog/psykiater uten driftsavtale/ikke ansatt i kommune
 • Fysioterapeut uten driftsavtale/ikke ansatt i kommune
 • Kiropraktor
 • Vaksine i forbindelse med studieopphold i utlandet.
 • Tannlege (studenter under 20 år må benytte offentlig tannhelsetjeneste)

Psykolog/kiropraktor/fysioterapeut/tannlege

For å få dekket utgifter i forbindelse med behandling hos psykolog, kiropraktor/fysioterapeut eller tannlege må du legge ved spesifisert kvittering på behandlingen. Det betyr at kvitteringen må inneholde ditt navn, konsultasjonsdato og behandlers navn. Tannlegekvittering må i tillegg inneholde informasjon om hvilken type behandling du har fått, ettersom SSN ikke dekker kosmetisk tannbehandling som tannbleking, tannregulering, tannimplantat og liknende.

SSNs refusjonsordning gjelder kun for de behandlingene som er listet opp over.

Vi refunderer ikke helseutgifter på bakgrunn av fakturaer/kvittering fra nettbank, bankterminal eller lignende.

Refusjon

Studentsamskipnaden kan refundere inntil 50% av utgiftene etter at egenandelen er trukket fra. Maksimal refusjon per studieår er 6000 kr. Minimumsbeløp på refusjon er 200 kr. Summer som underskrider dette vil ikke bli utbetalt.

Refusjon av utgifter til vaksine i forbindelse med studieopphold i utlandet, dekkes med inntil 600 kr. Her er det ingen egenandel.

 • Egenandel per semester: 650 kr.
 • Maksimal årlig utbetaling: 6000 kr.

Generell informasjon

 • Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å søke refusjon.
 • Kopi/bilde av studentbevis som viser at du har betalt semesteravgiften eller kvittering på betalt semesteravgift skal alltid lastes opp sammen med søknaden.
 • Ved refusjon av utgifter for vaksine i forbindelse med studieopphold i utlandet, må bekreftelse fra utdanningsinstitusjon samt kvittering for utført vaksine vedlegges søknaden.
 • Søknader med ufullstendig/ukorrekt dokumentasjon blir avslått/sendt i retur.
 • Det utbetales ikke penger i forkant av behandling.
 • Refusjonsordningen gjelder kun behandling utført i Norge.
 • Søknad kan leveres fortløpende etter avsluttet og betalt behandling.
 • Søknadsfrist er 1. februar for høstsemesteret og 1. august for vårsemesteret. Det forutsettes at søkeren er registrert student både ved behandlings- og søknadstidspunkt.
 • Søknadene behandles fortløpende, og minst en gang per måned.
 • Studentsamskipnaden forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger. Refusjon som er gitt på uriktig grunnlag kan bli krevd tilbakebetalt.

Klage på vedtak

En eventuell klage på vedtak må fremmes skriftlig innen en måned etter at vedtaket er fattet. Klagen sendes til saksbehandler i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Klageinstans er Studentsamskipnadens administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger til å behandle klagesaker vedrørende refusjon av helseutgifter.

Gyldighet

Dette reglementet gjelder fra 1.1.2018. Reglementet kan endres av styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

NB! Alle bilag jfr. retningslinjene må vedlegges søknaden, ellers vil den ikke bli behandlet.

---------------------------------------------------------

Søknadsfrister

Vårsemester: 1. august samme år (utgifter fra 1/1 – 30/6)
Høstsemester: 1. februar påfølgende kalenderår (utgifter fra 1/7 – 31/12)