Retningslinjer for refusjon av helseutgifter fra SSN

fre. 23 feb.

Retningslinjer for refusjon av helseutgifter gir deg informasjon om hva ordningen gjelder, hvor mye du kan få tilbake og hvilke bilag du må ha med.

Retningslinjer for refusjon av helseutgifter, gyldige fra 1. januar 2018

Retningslinjene er sist oppdatert 1.1.21.

Studenter som i studieåret får betydelige utgifter til helse/tannhelse som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra SSN. Ordningen gjelder studenter som kan fremvise gyldig studentbevis og/eller kvittering for betalt semesteravgift fra en av utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Man kan kun søke om refusjon av utgifter som allerede har påløpt, i inneværende semester. Det kan kun søkes om støtte til:

1. Tjenester som omfatter innbetalte egenandeler som føres under HELFOS egenandelstak

Egenandeler fra:

 • Lege.

 • Psykolog.

 • Poliklinisk behandling (sykehus).

 • Medisiner på blå resept.

 • Pasientreiser.

 • Røntgenundersøkelser.

 • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med/er ansatt i kommunen (spør fysioterapeut selv om de har en slik avtale).

 • Enkelte former for tannsykdommer/tilstander som påvirker tannhelsen (anomalier/periodontitt).

 • Opphold ved offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

 • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Behandlere med refusjonsavtale rapporterer inn til HELFO hva du har betalt i egenandeler. Når du har oppnådd frikort får du dette automatisk tilsendt i posten.

Du får oversikt over dine innbetalte egenandeler ved å logge inn på Helsenorge. Her må du logge deg inn på «min helse» hvor du finner all relevant informasjon. Oversikten over innbetalte egenandeler skal legges ved søknaden etter besøk hos behandler. Husk at denne oversikten også må vise ditt navn.

2. Andre helseutgifter

 • Psykolog/psykiater uten driftsavtale/ikke ansatt i kommune.

 • Fysioterapeut uten driftsavtale/ikke ansatt i kommune.

 • Kiropraktor.

 • Autorisert/offentlig godkjent naprapat og osteopat

 • Vaksine i forbindelse med studieopphold i utlandet.

 • Tannlege (studenter under 20 år må benytte offentlig tannhelsetjeneste).

Psykolog/kiropraktor/fysioterapeut/tannlege

For å få dekket utgifter i forbindelse med behandling hos psykolog, kiropraktor/fysioterapeut/naprapat/osteopat eller tannlege må du legge ved spesifisert kvittering fra behandler. Tannlegekvittering må i tillegg inneholde informasjon om hvilken type behandling du har fått, ettersom SSN ikke dekker kosmetisk tannbehandling som for eksempel tannbleking. Ordningen dekker heller ikke utgifter til tannregulering så fremt dette ikke kan dokumenteres er av medisinske årsaker.

SSNs refusjonsordning gjelder kun for de behandlingene som er listet opp over.

Vi refunderer ikke helseutgifter på bakgrunn av kvittering fra nettbank, bankterminal eller lignende.

Refusjon

Studentsamskipnaden kan refundere inntil 50 % av utgiftene etter at egenandelen er trukket fra. Maksimal refusjon per kalenderår er 6000 kr.

Refusjon av utgifter til vaksine i forbindelse med studieopphold i utlandet, dekkes med inntil 600 kr. Her er det ingen egenandel.

 • Egenandel per kalenderår: 650 kr.

 • Maksimal utbetaling per kalenderår: 6000 kr.

Eksempel på utregning:

Søknadsbeløp 1429,-
- Egenandel 650,-
= Refusjonsgrunnlag 779,-
* Refusjonsprosent 50%
= Innvilget refusjon 390,-

Generell informasjon

 • Elektronisk søknadsskjema på Min side må benyttes for å søke refusjon. Logg inn på Min side eller registrer en ny brukerkonto her.

 • Kopi/bilde av studentbevis/app som viser at du har betalt semesteravgiften eller kvittering på betalt semesteravgift skal alltid lastes opp sammen med søknaden.

 • Ved refusjon av utgifter for vaksine i forbindelse med studieopphold i utlandet, må bekreftelse fra utdanningsinstitusjon samt spesifisert kvittering for utført vaksine vedlegges søknaden.

 • Søknader med ufullstendig/ukorrekt dokumentasjon blir avslått/sendt i retur.

 • Det utbetales ikke penger i forkant av behandling.

 • Refusjonsordningen gjelder kun behandling utført i Norge. Dette gjelder ikke dersom du kan vise til at du var på studieopphold i utlandet på det tidspunktet du hadde utgifter. Bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen må i så fall vedlegges søknaden.

 • Søknad kan leveres fortløpende.

 • Søknadsfrist er 1. februar for høstsemesteret og 1. august for vårsemesteret. Det forutsettes at søkeren er registrert student både ved behandlings- og søknadstidspunkt.

 • Søknadene behandles fortløpende, og minst en gang per måned.

 • Studentsamskipnaden forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger.

 • Refusjon som er gitt på uriktig grunnlag kan bli krevd tilbakebetalt.

Klage på vedtak

En eventuell klage på vedtak må fremmes skriftlig innen en måned etter at vedtaket er fattet. Klagen sendes til [email protected]. Klageinstans er Studentsamskipnadens administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger til å behandle klagesaker vedrørende refusjon av helseutgifter.

Gyldighet

Dette reglementet gjelder fra 1.1.2018. Reglementet kan endres av styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

NB! Alle bilag jfr. retningslinjene må vedlegges søknaden, ellers vil den ikke bli behandlet.

Ordinære søknadsfrister

Vårsemesteret:

1. august samme år (utgifter fra 1/1-30/6). Fristen for ettersending av dokumentasjon ved mangelfull søknad, er 1. september. Etter denne fristen vil søknaden bli slettet/avslått.

Høstsemesteret:

1. februar påfølgende kalenderår (utgifter fra 1/7-31/12). Fristen for ettersending av dokumentasjon ved mangelfull søknad, er 1. mars. Etter denne fristen vil søknaden bli slettet/avslått.

Søk om helserefusjon