Behandling av personopplysninger - SSN Helse

fre. 26 nov.

Her finner du supplerende informasjon om behandling av personopplysninger for studenter som benytter seg SSN Helse sine tjenester.

Hva vi registrerer

Vi registrerer navn, personnummer, telefonnummer, hva samtalen dreier seg om, tema du tar opp, løsninger og veien videre. 

Som helsepersonell har vi dokumentasjonsplikt iht Helsepersonell-loven kap.8, §39, det lovlige grunnlaget for behandling av personopplysningene er derfor rettslig forpliktelse.

Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester.
Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysningene som er relevante og nødvendige i forhold til de formål som er definert ovenfor.

For nærmere informasjon se forskrift om pasientjournal

Vi gir ikke dine persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjeparter. Unntak kan gjelde offentlige myndigheter med lovhjemmel til å innhente opplysninger.

Sletting av journal

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Innsyn i egen journal

Du har som hovedregel rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi.
Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til oss og opplyse oss om hva unøyaktighetene består i, og hvordan de kan rettes. Vi vil da svare deg på forespørselen innen 30 dager. Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.

Kontakt oss på e-post [email protected]
 
Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger.

Datatilsynet
[email protected]
22 39 69 00