Om Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Studentsamskipnaden er en serviceorganisasjon for studenter i Sørøst-Norge og vi er opptatt av å tilby studentene et godt og velfungerende tilbud av tjenester. Vi jobber for å legge forholdene best mulig til rette for at dagens og fremtidens studenter i Sørøst-Norge skal få en trygg og effektiv studiesituasjon i et miljø som medvirker til menneskelig vekst og trivsel.

Serviceorganisasjon

Studentsamskipnaden er en serviceorganisasjon for studenter i Sørøst-Norge og vi er opptatt av å tilby studentene et godt og velfungerende tilbud av tjenester. Vi jobber for å legge forholdene best mulig til rette for at dagens og fremtidens studenter i Sørøst-Norge skal få en trygg og effektiv studiesituasjon i et miljø som medvirker til menneskelig vekst og trivsel.

SSN har ca. 200 ansatte og tilbyr ulike tjenester til studentene:

 • Studentboliger
 • Barnehager
 • Kantiner, kiosker og kaféer
 • Studenthelse- og rådgivningstjeneste
 • Helserefusjonsordninger
 • Bokhandel på Campus Vestfold, Kongsberg og Ringerike
 • Idrettssenter på Campus Vestfold og Drammen
 • Studenthytter
 • SSN gir også økonomisk og administrativ støtte til studentenes lag og foreninger

Målgruppe

Studentsamskipnadens primære målgruppe er studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Politihøgskolens avdeling i Stavern, Fagskolen Tinius Olsen samt Folkeuniversitetet Sør.

Vi er en pådriver ovenfor offentlige instanser med det siktemål å ivareta våre medlemmers interesser. Vårt studentvelferdstilbud skal ikke erstatte, men være et supplement til samfunnets generelle velferdstilbud.

En lovfestet organisasjon

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er hjemlet i Lov om Studentsamskipnader. Denne loven, med forskrifter, gjør det tydelig at en studentsamskipnads oppgave er å yte velferdstjenester til studentene ved studieinstitusjonen.

SSN ønsker å bidra til at studenter i Sørøst-Norge får en god opplevelse av studietiden ved tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Det gjør vi ved å tilby studentboliger, studentkafeer, barnehageplasser til studentenes barn, studentrådgivning og studiemestrende kurstilbud. I læringsmiljøspørsmål er vi i aktiv samhandling med høgskolen.

Studentsamskipnaden er en nær samarbeidspartner med Høgskolen i Sørøst-Norge. Begge har en felles interesse i at studentene skal oppleve både det faglige, og livet rundt studiene som godt og meningsfylt.

Organisering

SSN er et eget rettssubjekt, og er registrert i Brønnøysundregistrene. Det øverste organet i SSN er styret. Styret har ni medlemmer. Fem er valgt av studentene, to er ansatte ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og to er ansatte i SSN. I følge Lov om Studentsamskipnader har studentene rett til å ha styreledervervet, om de ønsker det. 

Administrerende direktør er øverste leder av organisasjonen og rapporterer til styret. Organisasjonen består ellers av ulike divisjoner på nivået under direktør.

Medlemmer i styret

Malin Helen Kleppe: Styreleder 
Kristian Tornås: Nestleder
Michael Melbye: Styremedlem
Eton Williams: Styremedlem
Erlend Blom: Styremedlem
Johnny Thorsen: Ansattrepresentant HSN
Arild Hovland: Ansattrepresentant HSN
Mette Cecilie Anker: Ansattrepresentant SSN
Simon Hogstad: Ansattrepresentant SSN

Administrasjon

Studentsamskipnaden har en administrasjon/stab som yter tjenester til hele organisasjonen. Administrasjonen består av funksjoner knyttet til personalforvaltning, økonomi, IT, kommunikasjon, studentrelasjoner, HMS og styresaksadministrasjon .

 • Semesteravgift

  Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som innkreves av alle studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Avgiften skal blant annet dekke driften av en del av Studentsamskipnadens tilbud. Semesteravgiften er fra 1.1.2016 kr 450,- per semester.