Miljøengasjert? Søk Miljøfondet!

Er du opptatt av miljø og bærekraft, og har du en idé til noe som kan settes i gang på din campus, som har med dette å gjøre? Da kan du søke SSNs Miljøfond om penger!

Formålet med Miljøfondet er å stimulere studenter til å tenke kreativt og målrettet på miljøtiltak i studenthverdagen. Støtten kan gå til miljø- og bærekraftsrelaterte aktiviteter og prosjekter, eller til etablering av grønne studentforeninger.  

Send inn din søknad: [email protected]

Retningslinjer for søkere:

  • Søker må være student ved USN eller en skole som er tilknyttet SSN. Søkeren må ha gyldig studentlegitimasjon og ha betalt semesteravgift.
  • Studenter kan søke individuelt eller som gruppe/studentforening.
  • Tiltaket som gis støtte må ha et tydelig miljøperspektiv. 
  • Aktiviteter det søkes om støtte til må være drevet av studenter og være for studentene ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet SSN.

Støtteordningen gjelder ikke:

  • Tiltak innenfor rammen av undervisning, som prosjekter, ekskursjoner og studieturer relatert til studieprogram eller emner.
  • Alkohol eller andre rusmidler.

Søknaden må inneholde:

  • En beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til.
  • En orientering om søkerens tilknytning til SSN.
  • En forklaring på hvordan tiltaket bidrar til å realisere formålet med støtteordningen. 
  • Et budsjett for tiltaket det søkes midler til.

Klage på vedtak

En eventuell klage på vedtak må fremmes skriftlig innen en måned etter at vedtaket er fattet. Klagen sendes til [email protected]. Klageinstans er Studentsamskipnadens administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger til å behandle klagesaker.

Sluttrapport og -vurdering

Når tiltaket det søkes om støtte til er gjennomført, skal sluttrapport sendes til SSN. Sluttrapporten skal inneholde informasjon om økonomi og en kort rapport om gjennomført aktivitet/prosjekt. Rapporten skal sendes inn i rimelig tid etter gjennomføring. Sendes det ikke inn sluttrapport, kan fondet kreve pengene tilbake.

Dersom tilskuddet ikke er brukt i samsvar med søknaden, må det tilbakebetales i sin helhet.

Søknadsfrist og rammer

Søknadsfrist for miljøfondet vil normalt være to ganger i året, men frem til 1. mars 2021 mottar vi søknader fortløpende.

Tildelingene vil bli prioritert etter hvilken grad tiltakene oppfyller formålet, etter en skjønnsmessig vurdering.

There is noe planet B


Har du idéer til studentaktiviteter som ikke oppfyller kravene til støtte fra Miljøfondet? Sjekk om du kan søke SSN om Studentmidler i stedet!