Miljøengasjert? Søk Miljøfondet!

Er du opptatt av miljø og bærekraft, og har du en idé til noe som kan settes i gang på din campus, som har med dette å gjøre? Da kan du søke SSNs Miljøfond om penger!

Formålet med Miljøfondet er å stimulere studenter til å tenke kreativt og målrettet på miljøtiltak i studenthverdagen. Støtten kan gå til miljø- og bærekraftsrelaterte aktiviteter og prosjekter, eller til etablering av grønne studentforeninger.  

Send inn din søknad: [email protected]

Søknader mottas fortløpende frem til 1. mars 2021.

Retningslinjer for søkere:

  • Søker må være student ved USN eller en skole som er tilknyttet SSN. Søkeren må ha gyldig studentlegitimasjon og ha betalt semesteravgift.
  • Studenter kan søke individuelt eller som gruppe/studentforening.
  • Tiltaket som gis støtte må ha et tydelig miljøperspektiv. 
  • Aktiviteter det søkes om støtte til må være drevet av studenter og være for studentene ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet SSN.

Støtteordningen gjelder ikke:

  • Tiltak innenfor rammen av undervisning, som prosjekter, ekskursjoner og studieturer relatert til studieprogram eller emner.
  • Alkohol eller andre rusmidler.

Søknaden må inneholde:

  • En beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til.
  • En orientering om søkerens tilknytning til SSN.
  • En forklaring på hvordan tiltaket bidrar til å realisere formålet med støtteordningen. 
  • Et budsjett for tiltaket det søkes midler til.

Klage på vedtak

En eventuell klage på vedtak må fremmes skriftlig innen en måned etter at vedtaket er fattet. Klagen sendes til [email protected]. Klageinstans er Studentsamskipnadens administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger til å behandle klagesaker.

Sluttrapport og -vurdering

Når tiltaket det søkes om støtte til er gjennomført, skal sluttrapport sendes til SSN. Sluttrapporten skal inneholde informasjon om økonomi og en kort rapport om gjennomført aktivitet/prosjekt. Rapporten skal sendes inn i rimelig tid etter gjennomføring. Sendes det ikke inn sluttrapport, kan fondet kreve pengene tilbake.

Dersom tilskuddet ikke er brukt i samsvar med søknaden, må det tilbakebetales i sin helhet.

Søknadsfrist og rammer

Søknadsfrist for miljøfondet vil normalt være to ganger i året, men frem til 1. mars 2021 mottar vi søknader fortløpende.

Tildelingene vil bli prioritert etter hvilken grad tiltakene oppfyller formålet, etter en skjønnsmessig vurdering.


Har du idéer til studentaktiviteter som ikke oppfyller kravene til støtte fra Miljøfondet? Sjekk om du kan søke SSN om Studentmidler i stedet!